Ετικέτες Ενοικ-Πωλ

Ετικέτες αυτοκόλλητες, απλές, φωσφορούχες ή λευκές