Σφραγίδες - Ταμπόν

Σφραγίδες ημερομηνίας, αριθμών, ημερομηνιών, πολλαπλών τίτλων, αυτοκατασκευαζόμενων, και όλα τα ανταλλακτικά τους. Ταμπόν για σφραγίδες και ετικετογράφους και όλα τα μελάνια τους.